REGULAMIN CENTRUM SPORTÓW ZIMOWYCH PTASZKOWA

 1. Centrum Sportu Zimowych CSZ Ptaszkowa jest obiektem zarządzanym przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grybowie.
 2. Przed wejściem na obiekt należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz stosować się do jego postanowień.
 3. Osoby przebywające na terenie obiektu podczas trwania imprezy masowej podlegają ogólnie obowiązującym przepisom, a w szczególności przepisom:
 1. Wynają ć obiekt i korzystać z niego mogą przede wszystkim polskie związki sportowe, kluby sportowe,  zawodnicy kadry narodowe i olimpijskiej na preferencyjnych warunkach odpłatności.
 2. W przypadku pełnego obłożenia Obiektu w/w podmioty mają bezwzględne  pierwszeństwo korzystania z Centrum Sportów Zimowych.
 3. Z obiektu mogą korzystać ponadto grupy zorganizowane i osoby indywidualne, które uzyskały zgodę zarządcy i zapoznały się z niniejszym Regulaminem.
 4. GOSiR nie odpowiada za bezpieczeństwo osób przebywających i korzystających z obiektu niezgodnie z Regulaminem.
 5. Za rzeczy pozostawione na Obiekcie zarządca nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Na terenie całego obiektu obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia środków odurzających, substancji psychotropowych oraz wprowadzania zwierząt.
 7. Wprowadza się zakaz korzystania z obiektu przez osoby i grupy, które nie uzyskały zgody zarządcy.
 8. Za organizację imprez i jej przeprowadzenie odpowiada organizator.
 9. Wszystkie imprezy na terenie Obiektu odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego oraz przepisami właściwymi dla charakteru imprezy.
 10. Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna w tym transmisje, nagrania radiowe telewizyjne, filmowanie i wykonywanie zdjęć na obiekcie może odbywać się tylko  i wyłącznie za zgodą zarządcy obiektu, a podczas imprez masowych po uzgodnieniu  z organizatorem imprezy.
 11. Dla bezpieczeństwa użytkowników teren całego obiektu jest monitorowany.
 12. Wszystkie osoby przebywające na obiekcie zobowiązane są do:
 1. Zabrania się:
 1. Osoby zakłócające porządek określony Regulaminem będą zmuszone do opuszczenia obiektu przez organizatora imprezy lub przez zarządcę obiektu.
 2. Zasady korzystania z siłowni  określa odrębny Regulamin.
 3. Zasady korzystania z tras biegowych określa odrębny Regulamin.
 4. Użytkownicy obiektu ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone GOSiR – owi i osobom trzecim.
 5. Za szkody wyrządzone przez małoletniego korzystającego z Obiektu do lat 13 odpowiada jego opiekun, natomiast za szkody wyrządzone przez osoby korzystające z obiektu w zorganizowanej grupie odpowiedzialność ponosi organizator zajęć.
 6. Rzeczy pozostawione na terenie obiektu będą przechowywane przez 48 godzin, a następnie usuwane.
 7. Znalezione na terenie obiektu rzeczy wartościowe, dokumenty, klucze itp. nie będą przechowywane. GOSiR zobowiązuje się w takich przypadkach do pośredniczenia w nawiązaniu kontaktu między znalazcą a osobą, która zgłosi się po odbiór rzeczy.
 8. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych klientów w zakresie wizerunku, imienia i nazwiska, szkoły i klubu wyłącznie do celów promocyjnych (strona internetowa, foldery, ulotki, zdjęcia pamiątkowe itp.) i zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 9. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem Regulaminu.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekracji w Grybowie
33-330 Grybów ul.Jakubowskiego 33
nr konta: 52 87970003 0000 0028 2666 0001

Lodowisko Biała Niżna
33-330 Grybów Biała Niżna
GPS: N 49° 64' 061" E 20° 97' 478"
tel. 694 413-862

Kort tenisowy ZAPISY
tel.  694 413-860
                                                                       
 

 

                                                                                             

 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekracji w Grybowie
33-330 Grybów ul.Jakubowskiego 33
nr konta: 52 87970003 0000 0028 2666 0001

Centrum Sportów Zimowych
33-330 Ptaszkowa 883
GPS: N 49° 59' 969" E20° 87' 067"
tel. 18 415 70 35  694 413-860

email: csz@gminagrybow.pl

 

Copyright Gmina Grybów © 2016

Liczba odwiedzin: 291904