RODO – Ochrona danych osobowych

 

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grybowie , przedstawia podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji z/s w Ptaszkowej, Ptaszkowa 883, 33-333 Ptaszkowa, reprezentowany przez Dyrektora GOSiR z/s w Ptaszkowej.
2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się skontaktować Inspektorem Ochrony Danych Jolantą Gruca, e-mail: iod_jg23@gminagrybow.pl, pisemnie Inspektor Ochrony Danych GOSiR, adres 33-333 Ptaszkowa lub tel. dzwoniąc pod numer:18-415-70-35 lub 694-413-860.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na; Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji z/s w Ptaszkowej
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z/s w Ptaszkowej
d) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty zewnętrzne świadczące na rzecz Administratora danych usługi( jak np.: prawne, informatyczne, pocztowe) lub współpracujące z Administratorem bądź uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną/instrukcją archiwalną/ wymaganiami RODO. Po upływie okresu przetwarzania dane osobowe są trwale usuwane albo anonimizowane.
6. Posiada Pan/Pani prawo żądania od administratora:
• dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
• żądania ich sprostowania,
• usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

UWAGA: Prawo do usunięcia – bycia zapomnianym lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania czy prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie nie może być zrealizowane w przypadku kiedy dane przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa stosowanego w postępowaniach w określonych komórkach organizacyjnych. Prawo do przeniesienia danych stosuje się, jeśli przetwarzanie opiera się na podstawie zgody lub umowy. Nie obejmuje ono administratorów, którzy przetwarzają dane niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji z/s w Ptaszkowej, pisząc na adres GOSiR lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres: csz@gminagrybow.pl
7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne
z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez GOSiR z/s w Ptaszkowej.
Organem właściwym dla ww. skargi jest:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2 ,00-193 Warszawa

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji

Skip to content