Kalendarz Wydarzeń

Events in wrzesień 2023

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
28 sierpnia, 2023
29 sierpnia, 2023
30 sierpnia, 2023
31 sierpnia, 2023
1 września, 2023
2 września, 2023
3 września, 2023
4 września, 2023
5 września, 2023
6 września, 2023
7 września, 2023
8 września, 2023
9 września, 2023
10 września, 2023
11 września, 2023
12 września, 2023
13 września, 2023
14 września, 2023
15 września, 2023
16 września, 2023
17 września, 2023
18 września, 2023
19 września, 2023
20 września, 2023
21 września, 2023
22 września, 2023
23 września, 2023
24 września, 2023
25 września, 2023
26 września, 2023
27 września, 2023
28 września, 2023
29 września, 2023
30 września, 2023
1 października, 2023

OFERTA PRACY

NABÓR NA STANOWISKO INSTRUKTORA DYSCYPLINY SPORTU

OFERTY PRACY

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z/s w Ptaszkowej

ZATRUDNI

INSTRUKTORA DYSCYPLINY SPORTU

 

Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy):

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji z/s w Ptaszkowej

Wymiar czasu pracy:

pełen etat, umowa o pracę

Określenie stanowiska:

INSTRUKTOR DYSCYPLINY SPORTU w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji z/s w Ptaszkowej

Wymagania niezbędne:

 1. a) wykształcenie średnie lub wyższe, preferowane kierunki wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja,
 2. b) posiadanie niezbędnej wiedzy oraz kwalifikacji i uprawnień do organizowania i prowadzenia treningów i zajęć sportowo – rekreacyjnych, np. instruktor sportu, trener, nauczyciel wychowania fizycznego (preferowane dyscypliny: biegi narciarskie, łyżwiarstwo, tenis ziemny)
 3. e) bardzo dobry stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na w/w stanowisku,
 4. f) dyspozycyjność, samodzielność w działaniu, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy z dziećmi i osobami w podeszłym wieku,
 5. g) nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania formalne:

 1. a) obywatelstwo polskie
 2. b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 3. c) brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

Osoby, które nie spełnią wszystkich powyższych wymogów nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. a) znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji i prowadzenia zadań w zakresie kultury fizycznej,
 2. b) znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem obiektów sportowych i rekreacyjnych,
 3. c) znajomość pakietu MS Office,
 4. d) umiejętność pracy w zespole.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. a) planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla osób z różnych grup wiekowych,
 2. b) prowadzenie działań na rzecz upowszechniania różnorodnych form aktywności i aktywizacji sportowej mieszkańców,
 3. c) planowanie i organizacja pracy sekcji sportowych funkcjonujących w Ośrodku,
 4. d) planowanie i organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych ujętych w kalendarzu Ośrodka (obsługa merytoryczna i techniczna, prowadzenie dokumentacji dotyczącej imprez tj. preliminarzy, regulaminów, protokołów, dzienników zajęć),
 5. e) nadzór nad właściwym wykorzystaniem infrastruktury sportowej będącej na stanie Ośrodka,
 6. f) poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania dla przedsięwzięć realizowanych w ramach działalności Ośrodka,
 7. g) współpraca ze szkołami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami i instytucjami działającymi w sferze kultury fizycznej,
 8. h) promocja działalności Ośrodka
 9. h) wykonywanie innych, niewymienionych wyżej zadań zleconych przez przełożonego.

 

Wymagane dokumenty:

– życiorys zawodowy,

– list motywacyjny,

– kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

– kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,

– oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z praw publicznych,

– oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

– inne dokumenty, np. referencje,

– obowiązek informacyjny dla kandydatów do pracy w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

 

Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej, pocztą elektroniczną na adres: csz@gminagrybow.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji z/s Ptaszkowej, Ptaszkowa 883, 33-333 Ptaszkowa z dopiskiem: „Dotyczy oferty pracy na stanowisko Instruktora dyscypliny sportu” w terminie do dnia 21lipca 2023 roku do godz.15.00 (decyduje data wpływu).

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka powyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe:

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie dalszego postępowania.

 

 

Andrzej Poręba

Dyrektor GOSiR z/s w Ptaszkowej

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI

CSZ Ptaszkowa

Lodowisko Biała Niżna

centrum1

Projektowanie stron internetowych Koncept

Skip to content