OFERTA PRACY

NABÓR NA STANOWISKO INSTRUKTORA DYSCYPLINY SPORTU

OFERTY PRACY

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z/s w Ptaszkowej

ZATRUDNI

INSTRUKTORA DYSCYPLINY SPORTU

 

Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy):

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji z/s w Ptaszkowej

Wymiar czasu pracy:

pełen etat, umowa o pracę

Określenie stanowiska:

INSTRUKTOR DYSCYPLINY SPORTU w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji z/s w Ptaszkowej

Wymagania niezbędne:

 1. a) wykształcenie średnie lub wyższe, preferowane kierunki wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja,
 2. b) posiadanie niezbędnej wiedzy oraz kwalifikacji i uprawnień do organizowania i prowadzenia treningów i zajęć sportowo – rekreacyjnych, np. instruktor sportu, trener, nauczyciel wychowania fizycznego (preferowane dyscypliny: biegi narciarskie, łyżwiarstwo, tenis ziemny)
 3. e) bardzo dobry stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na w/w stanowisku,
 4. f) dyspozycyjność, samodzielność w działaniu, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy z dziećmi i osobami w podeszłym wieku,
 5. g) nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania formalne:

 1. a) obywatelstwo polskie
 2. b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 3. c) brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

Osoby, które nie spełnią wszystkich powyższych wymogów nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. a) znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji i prowadzenia zadań w zakresie kultury fizycznej,
 2. b) znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem obiektów sportowych i rekreacyjnych,
 3. c) znajomość pakietu MS Office,
 4. d) umiejętność pracy w zespole.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. a) planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla osób z różnych grup wiekowych,
 2. b) prowadzenie działań na rzecz upowszechniania różnorodnych form aktywności i aktywizacji sportowej mieszkańców,
 3. c) planowanie i organizacja pracy sekcji sportowych funkcjonujących w Ośrodku,
 4. d) planowanie i organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych ujętych w kalendarzu Ośrodka (obsługa merytoryczna i techniczna, prowadzenie dokumentacji dotyczącej imprez tj. preliminarzy, regulaminów, protokołów, dzienników zajęć),
 5. e) nadzór nad właściwym wykorzystaniem infrastruktury sportowej będącej na stanie Ośrodka,
 6. f) poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania dla przedsięwzięć realizowanych w ramach działalności Ośrodka,
 7. g) współpraca ze szkołami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami i instytucjami działającymi w sferze kultury fizycznej,
 8. h) promocja działalności Ośrodka
 9. h) wykonywanie innych, niewymienionych wyżej zadań zleconych przez przełożonego.

 

Wymagane dokumenty:

– życiorys zawodowy,

– list motywacyjny,

– kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

– kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,

– oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z praw publicznych,

– oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

– inne dokumenty, np. referencje,

– obowiązek informacyjny dla kandydatów do pracy w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

 

Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej, pocztą elektroniczną na adres: csz@gminagrybow.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji z/s Ptaszkowej, Ptaszkowa 883, 33-333 Ptaszkowa z dopiskiem: „Dotyczy oferty pracy na stanowisko Instruktora dyscypliny sportu” w terminie do dnia 21lipca 2023 roku do godz.15.00 (decyduje data wpływu).

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka powyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe:

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie dalszego postępowania.

 

 

Andrzej Poręba

Dyrektor GOSiR z/s w Ptaszkowej

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI

Kalendarz Wydarzeń

Wydarzenia w miesiącu lipiec 2024

poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiąteksobotaniedziela
1 lipca, 2024
2 lipca, 2024
3 lipca, 2024
4 lipca, 2024
5 lipca, 2024
6 lipca, 2024
7 lipca, 2024
8 lipca, 2024
9 lipca, 2024
10 lipca, 2024
11 lipca, 2024
12 lipca, 2024
13 lipca, 2024
14 lipca, 2024
15 lipca, 2024
16 lipca, 2024
17 lipca, 2024
18 lipca, 2024
19 lipca, 2024
20 lipca, 2024
21 lipca, 2024
22 lipca, 2024
23 lipca, 2024
24 lipca, 2024
25 lipca, 2024
26 lipca, 2024
27 lipca, 2024
28 lipca, 2024
29 lipca, 2024
30 lipca, 2024
31 lipca, 2024
1 sierpnia, 2024
2 sierpnia, 2024
3 sierpnia, 2024
4 sierpnia, 2024

CSZ Ptaszkowa

Lodowisko Biała Niżna

centrum1

Projektowanie stron internetowych Koncept

Skip to content